Επιστημονικά Άρθρα

Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο και να ενημερωθείτε για τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις εξελίξεις που απασχολούν τον τομέα της Εκπαίδευσης. Αξιοποιήστε τις υποδομές περιεχομένου που προσφέρει το ΕΚΤ και μελετήστε διδακτορικές διατριβές, επιστημονικά άρθρα και εισηγήσεις συνεδρίων.

2019

Δημοπούλου, Ι., & Μαρία Φρούντα, Μ. (2019). Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 129-144. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20214

Λέξεις κλειδιά: Φυσικά – Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κύτταρο, Νοητικές αναπαραστάσεις μαθητών, Διδασκαλία, Σχολικό βιβλίο

Ξάνθη, Σ. (2019). Αξιολόγηση της ορθογραφικής δεξιότητας και γνώσης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 92-111. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.20614

Λέξεις κλειδιά: Ορθογραφικό έργο καθ’ υπαγόρευση, Ποσοτικές μέθοδοι αξιολόγησης, Ποιοτική ανάλυση λαθών, Ορθογραφική ικανότητα, Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Χριστακοπούλου, Α., & Αλεξανδρόπουλος, Γ. (2019). Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον σχολικό εκφοβισμό και για τον ρόλο του διευθυντή στη διαχείρισή τουΈρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 41-62. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.19440

Λέξεις κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, Εκπαιδευτικοί, Διευθυντές, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Λάππα, Χ., Μαντζίκος, Κ., & Παρασκευόπουλος, Σ. (2019). Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 8(1), 1-16. Doi: https://doi.org/10.12681/hjre.19473

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Απόψεις εκπαιδευτικών, Ειδική Αγωγή, Αναπηρία, Εργαλείο ειδικής αγωγής

Τζήλου, Γ., & Σοφία Παπαδημητρίου, Σ. (2019). Η διδακτική των Μαθηματικών μέσω της Τέχνης με την Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών: Μία Έρευνα-Δράση στο πεδίο της Συμπληρωματικής Σχολικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ανοικτή Εκπαίδευση, 15(1), 136-159. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.19823

Λέξεις κλειδιά: Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Συνεργατική Εκπαίδευση, eTwinning, Διδακτική των Μαθηματικών, Τέχνη, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Μαθηματικά

Κανελλόπουλος, Α., & Κουτσούμπα, Ι. (2019). Η Έρευνα για την Τηλεδιάσκεψη στην εξΑΕ. Μία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 15(2), 54-77. Doi: https://doi.org/10.12681/jode.21619

Λέξεις κλειδιά: Τηλεδιάσκεψη, Βίντεο, Σύγχρονη επικοινωνία, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Επιμόρφωση

2018

Χολέβας, Ν., Αλεξόπουλος, Δ., & Αναστασόπουλος, Ν. (2018). Διαφοροποιημένη διδασκαλία και αξιολόγηση: Ενδεικτικό σχέδιο στο μάθημα της Γλώσσας του Δημοτικού Σχολείου. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 4, 130-143. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.16126

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διαφοροποιημένη διδασκαλία, Διαφοροποιημένη αξιολόγηση, Υγιεινές διατροφικές συνήθειες

Γκαϊνταρτζή, Α. (2018). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, δίγλωσσων μαθητών/τριών και γονέων μεταναστευτικής καταγωγής γύρω από τη διγλωσσία: Μεθοδολογικά ζητήματα και επανεξέταση ερευνητικών δεδομένων. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 4, 83-94. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.15366

Λέξεις κλειδιά: Εθνογραφική έρευνα, Υποκειμενικότητα ερευνητή/τριας, Διγλωσσία, Γλωσσικές αντιλήψεις

Ζήση, Χ., & Γιαβρίμης, Π. (2018). Αξίες εκπαιδευτικών: Απόψεις για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 4, 23-38. Doi: https://doi.org/10.12681/dial.16354

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικοί. Δημοκρατία, Θεσμοί

Χειλάκη, Α., & Παπαδοπούλου, Σ. (2018). Εκπαιδευτικά γλωσσικά σενάρια με αξιοποίηση ΤΠΕ: Μία ερευνητική μελέτη. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 11(2), 50-69. Doi: https://doi.org/10.12681/jret.16120

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα, Έρευνα δράσης, Σενάρια διδασκαλίας, ΤΠΕ, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικό Δημοτικό

Σελίδες