Γενικές πληροφορίες

Τι είναι η ΜΗΤΙΔΑ;

Η ΜΗΤΙΔΑ αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον ειδικά σχεδιασμένο για την υποβοήθηση της συνεργατικής δραστηριότητας της εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας και την προώθηση της μαθητο-κεντρικής, ενεργούς και μη τυπικής μάθησης.

Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σύγχρονων εργαλείων και τις ελεύθερα προσβάσιμες ψηφιακές πηγές που διαθέτει η ηλεκτρονική υποδομή του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες δάσκαλοι και καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της διδακτικής πράξης και την επαγγελματική τους αυτοβελτίωση.

Ποιά γνωστικά πεδία καλύπτει το παραγόμενο περιεχόμενο;

Στο πλαίσιο του έργου και αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από τα αποθετήρια του ΕΚΤ και άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων, αναπτύχθηκαν παραδειγματικές εφαρμογές στις ακόλουθες ευρείες θεματικές περιοχές:

  • Θεματική Περιοχή #1: «Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός», που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από μία ή περισσότερες (υπο)περιοχές όπως π.χ. μουσική, χορό, τέχνες, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία, γλώσσα κ.ά.
  • Θεματική Περιοχή #2: «Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός», που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από μία ή περισσότερες (υπο)περιοχές όπως π.χ. αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, κοινωνία στην Αρχαιότητα και το Βυζάντιο, αρχείο θέατρο, κ.ά.
  • Θεματική Περιοχή #3: «Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον» που ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο από μία ή περισσότερες (υπο)περιοχές όπως π.χ. βιοποικιλότητα, προσαρμογές οργανισμών, απειλούμενα είδη, φύση στην πόλη κ.ά.

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να αξιοποιήσουν τις εφαρμογές και το αρχικό και επιστημονικά έγκριτο περιεχόμενο που φιλοξενεί η ΜΗΤΙΔΑ στις παραπάνω θεματικές.

Είμαι εκπαιδευτικός. Πώς μπορώ να δημιουργήσω περιεχόμενο;

Μέσω της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία περιεχομένου αξιοποιώντας εφαρμογές και εργαλεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας στο μέλλον, συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας το διδακτικό υλικό και ενδεχομένως εντασσόμενα στα προγράμματα σπουδών Δημοτικού και Γυμνασίου.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα παρέχει 4 επιμέρους εργαλεία για την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού:

  • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθήματος. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα επιτρέπουν τη δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού περιβάλλοντος που ευνοεί την πολύπλευρηκαι βιωματική προσέγγιση της γνώσης και την ευέλικτη και ενεργό μάθηση μέσα από τον πειραματισμό και τη διερεύνηση.
  • Δημιουργία Θεματικού Χάρτη. Οι θεματικοί χάρτες παρουσιάζουν μια ελκυστική και εύκολη για τον χρήστη γεωγραφική πλοήγηση στο περιεχόμενο. Οι θεματικοί χάρτες είναι διαδραστικοί άρα ο μαθητής μπορεί να «εξερευνήσει» το διαθέσιμο περιεχόμενο και να το συσχετίσει με χρονολογίες και περιοχές.
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικού Σεναρίου. Η ανακαλυπτική και μαθητοκεντρική-ομαδοσυνεργατική μάθηση αποτελούν τη βάση των εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία παράλληλα προάγουν τη διεπιστημονικότητα και τη δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου.
  • Συμμετοχή σε Ομάδες Συνεργασίας. Η πλατφόρμα συμβάλλει στη δημιουργία ομάδων ηλεκτρονικής συνεργασίας, ανάλογα με τη θεματική περιοχή, μεταξύ των εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό οργανώνονται δίκτυα χρηστών που αξιοποιούν και εμπλουτίζουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο.