Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2017

Μάρκογλου, Α. (2017). Το εκπαιδευτικό κλίμα και η σχολική επίδοση στα μαθήματα της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας χωρίς και με την αξιοποίηση κινουμένων σχεδίων στα Πρότυπα Πειραματικά Γυμνάσια της χώρας: συγκριτική μελέτη (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40019).

Λέξεις κλειδιά: Eκπαιδευτικό κλίμα, Σχολική επίδοση, Γλωσσικά μαθήματα, Κινούμενα σχέδια, Διδακτικές παρεμβάσεις, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μόρφη, Α. (2017). Το προφίλ του εκπαιδευτικού στο δημόσιο σχολείο: έρευνα (Διδακτορική  Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40160).

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικός, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μακαρατζής, Γ. (2017). Η ένταξη της πολυπρισματικότητας στο μάθημα της Ιστορίας: μια έρευνα - δράση στο πρωτοβάθμιο σχολείο (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40177)

Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατική πολιτειότητα, Έρευνα - δράση, Ιστορική σκέψη, Ιστορία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

2016

Κωτσαλάς, Ι. (2016). Χρήση οπτικών τεχνικών επίδρασης στη μαθησιακή διαδικασία - συνείδηση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: εφαρμογές στη διδακτική χημείας περιβάλλοντος (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41666). 

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Εκπαίδευση για τη χημεία περιβάλλοντος, Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, Πολυμέσα, Κριτική σκέψη, Αποκωδικοποίηση των τεχνικών των ΜΜΕ, Αντίληψη χωρίς επίγνωση, Επίδραση εικόνας, Αντιληπτική άμυνα, Υπόηχοι, Τεχνικές αλλαγής στάσεων, Τεχνικές εγκεφαλικού επηρεασμού

Κουλούντζος, Β. (2016). Η χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση: μία εφαρμογή στον επιστημονικό γραμματισμό (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39419). 

Λέξεις κλειδιά: Διαδραστικό περιβάλλον μάθησης “atlaswiki”, Διδακτική των Φυσικών Επιστημών, Κλίμακα αποτίμησης εργαλείων διαδραστικού περιβάλλοντος “wikiscale”, Αναλυτική, Διαδίκτυο, Εκπαίδευση

Τσακιρίδου, Δ. (2016). Η αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο έργο τους: θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37361). 

Λέξεις κλειδιά: Αυτο-αποτελεσματικότητα, Εκπαιδευτικοί, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, ΤΠΕ, Αξιοποίηση των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών, Διοίκηση Εκπαίδευσης και ΤΠΕ, Στελέχη εκπαίδευσης

Παπακώστα, Κ. (2016). Σχολικά εγχειρίδια και αρχαιολογικές αφηγήσεις: η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα (1952–2010) (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37776). 

Λέξεις κλειδιά: Αρχαιολογικές αφηγήσεις, Μελέτη σχολικών εγχειριδίων, Ιστορική εκπαίδευση, Κριτική ανάλυση λόγου, Εθνική ταυτότητα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Βουρλιάς, Κ. (2016). Η διδασκαλία της φυσικής μέσα από αθλητικές δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37633). 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική της φυσικής, Φυσική και αθλητισμός, Πειράματα στο προαύλιο, Ενδιαφέρον των μαθητών για τη Φυσική, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κωστή, Α. (2016). Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο για την καλλιέργεια ιστορικής ενσυναίσθησης σε μαθητές γυμνασίου (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37390). 

Λέξεις κλειδιά: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, Ιστορία, Ενσυναίσθηση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2015

Ποταμιάς, Γ. (2015). Πολυτροπικός εγγραμματισμός στο μάθημα της ιστορίας της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42874). 

Λέξεις κλειδιά: Πολυτροπικότητα, Ιστορία, Εκπαίδευση, Παιδαγωγική, Οπτικός εγραμματισμός, Πολυτροπικός εγγραμματισμός, Επικοινωνία, Διδακτική της ιστορίας, Πολυτροπική ανάλυση, Ανάλυση περιεχομένου, Πολυεπίπεδη ανάλυση, Ενταξιμότητα, Αποτελεσματική επικοινωνία, Αποτελεσματική διδασκαλία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σελίδες