Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2013

Μάτος, Α. (2013). Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών ως πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων: αναλύοντας τις εμπειρίες φιλολόγων και μαθηματικών και τους τρόπους ανασυγκρότησης των ταυτοτήτων τους (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31790)

Λέξεις κλειδιά: Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία, Επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών, Ταυτότητα εκπαιδευτικού, Αλλαγή εκπαιδευτικού, Διδασκαλία φιλολογικών με ΤΠΕ, Διδασκαλία μαθηματικών με ΤΠΕ

Κουστριάβα, Ε. (2013). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων με πρόβλημα όρασης με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41134)

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης, Υποστηρικτική τεχνολογία, Εκπαίδευση στον κώδικα Braille, Εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης

2012

Ταψής, Ν. (2012). Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης: η χρήση εικονικών κόσμων στην ηλεκτρονική μάθηση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29103)

Λέξεις κλειδιά: Τρισδιάστατο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον, Εικονικοί κόσμοι, Κοινωνική παρουσία, Συμπαρουσία, Αλληλεπίδραση, Αντιληπτή μάθηση, Ικανοποίηση, Εκπαιδευτικό πείραμα

Πολύζος, Γ. (2012). Σχέσεις οικογένειας και σχολείου: αντιλήψεις των μεταναστών γονέων για την εμπλοκή τους στην υποστήριξη της βασικής εκπαίδευσης των παιδιών και διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31645)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Πολιτισμική κοινωνία, Συνεργασία σχολείου οικογένειας, Μετανάστες γονείς, Εκπαιδευτικοί, Γονεϊκή εμπλοκή, Επικοινωνία, Σχολική επίδοση, Διαπολιτισμική ετοιμότητα

Αποστολοπούλου, Α. (2012). Χαρτογραφία και εκπαίδευση: κατανόηση και αξιοποίηση δισδιάστατων και τρισδιάστατων χαρτών για την ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης σε μαθητές Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28417)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Χαρτογραφία, Γεωγραφική εκπαίδευση, Δισδιάστατοι χάρτες, Τρισδιάστατοι χάρτες, Χωρική αντίληψη, Ανάγνωση χαρτών, Εκπαιδευτική έρευνα

Νάτσης, Α. (2012). Παιδαγωγική αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εικονικής πραγματικότητας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28461)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα, Αίσθηση παρουσίας, Μαθησιακά αποτελέσματα, Τεχνολογικοί παράγοντες, Ατομικοί παράγοντες, Παράγοντες περιεχομένου

Σουέρεφ, Α. (2012). Κατανοώντας την έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29196)

Λέξεις κλειδιά: Δικαιώματα του παιδιού, Συμμετοχή, Εκπαίδευση, Ελληνικό σχολείο, Παιδική ηλικία

Μαρκοδημητράκης, Ν. (2012). Τοπική ιστορία και πληροφορική: το έργο του Giuseppe Gerola: Monumenti Veneti nell' isola di Creta: Α' τόμος: τα κάστρα της Κρήτης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/36630)

Λέξεις κλειδιά: Τοπική ιστορία και πληροφορική, Giuseppe Gerola, Βενετικά οχυρωματικά μνημεία Κρήτης, Ψηφιοποίηση ιστορικών πηγών, Μεσαιωνικό και προμαχωνικό οχυρωματικό σύστημα, Διδακτική αξιοποίηση των ιστορικών πηγών, Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδακτική της τοπικής ιστορίας

Μασούρου, Β. (2012). Κοινωνικό κεφάλαιο και σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης: η ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου στην εκπαιδευτική πράξη και τη διδακτική με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/30507)

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικό κεφάλαιο, ΤΠΕ, Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, Εμπιστοσύνη, Αλληλοϋποστήριξη, Αλληλεπίδραση, Κοινωνική συμμετοχή, Κοινωνικά δίκτυα, Ψηφιακά περιβάλλοντα

Παλάζη, Χ. (2012). Φύλο και τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση (ΤΠΕ): η περίπτωση των φιλολογικών μαθημάτων (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27439)

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ιστορία, ΤΠΕ, Έμφυλα στερεότυπα, Ψηφιακό χάσμα, Ψηφιακή τάξη, Διαδραστικός πίνακας, Σενάρια φιλολογικών μαθημάτων με αξιοποίηση ΤΠΕ, Διδασκαλία Ιστορίας με ΤΠΕ, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Διαδίκτυο, Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης

Σελίδες