Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2013

Μπρις, Α. (2013). Η διδασκαλία του παραμυθιού σε πολυπολιτισμικές τάξεις του δημοτικού σχολείου: μεθοδολογικές προσεγγίσεις και επιδράσεις (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29261)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Παραμύθια, Διδασκαλία, Πολυπολιτισμικότητα, Δημοτικά σχολεία, Επιδράσεις, Κοινωνική συμπεριφορά, Γλώσσα

Κατσαμάνη, Μ. (2013). Σχεδίαση αλληλεπιδραστικών μαθημάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης με αξιοποίηση σχεδιαστικών χναριών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πειραιώς). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29747)

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική σχεδίαση μαθημάτων, Εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης μαθημάτων, Διαχωρισμός των εννοιών, CADMOS, Moodle, Δάσκαλοι

Μαρκαντώνης, Χ. (2013). Ο ρόλος ατομικών και οργανωσιακών παραγόντων στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: προσέγγιση με μεικτές ερευνητικές μεθόδους (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/39686)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, ΤΠΕ, Ατομικοί παράγοντες, Οργανωσιακοί παράγοντες, Ενσωμάτωση, Εκπαιδευτικοί, Ανησυχίες, Μοντέλο CBAM, Μοντέλο θεμελιωμένης θεωρίας, Μεικτή έρευνα, Πανελλαδικό δείγμα, Δημοτικό σχολείο

Φειδάκης, Μ. (2013). Ένα υπολογιστικό μοντέλο για την ενσωμάτωση συναισθηματικής ευαισθητοποίησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35516)

Λέξεις κλειδιά: Συναισθηματική ευαισθητοποίηση, Υπολογιστικό μοντέλο, Αυτοαναφορά συναισθήματος, Συναισθηματική ηλεκτρονική μάθηση, Συναισθηματική ανατροφοδότηση, Συναισθηματική υπολογιστική, Ηλεκτρονική μάθηση, Ομαδο-συνεργατική ηλεκτρονική μάθηση, Ελλάδα

Βουλτσίδης, Π. (2013). Η εφαρμογή αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/33060)

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, Αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, Επιμορφωτές εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Μαντζουρίδης, Δ. (2013). Οι φυσικές επιστήμες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης: η αξιοποίηση άρθρων επιστήμης του τύπου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών από εκπαιδευτικούς: μελέτες περίπτωσης (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/30671

Λέξεις κλειδιά: Εκλαΐκευση φυσικών επιστημών, Εκλαϊκευμένα άρθρα επιστήμης του τύπου, Κώδικες επικοινωνίας, Κριτήρια αξιολόγησης άρθρων επιστήμης του τύπου, Εκπαιδευτικό υλικό, φύλλα εργασίας, Αξιοποίηση άρθρων επιστήμης του τύπου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, Μετασχηματισμός άρθρων επιστήμης του τύπου σε εκπαιδευτικό υλικό, Διδακτική φυσικών επιστημών

Γρόσδος, Σ. (2013). Λογοτεχνία, εικόνα και κινηματογράφος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: η συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολυτροπικού γραμματισμού (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/38873)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δημιουργική γραφή, Οπτικοακουστικός γραμματισμός, Πολυτροπικότητα, Δημιουργικότητα

Μάτος, Α. (2013). Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση νέων τεχνολογιών ως πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων: αναλύοντας τις εμπειρίες φιλολόγων και μαθηματικών και τους τρόπους ανασυγκρότησης των ταυτοτήτων τους (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/31790)

Λέξεις κλειδιά: Ενσωμάτωση ΤΠΕ στη διδασκαλία, Επαγγελματική εξέλιξη εκπαιδευτικών, Ταυτότητα εκπαιδευτικού, Αλλαγή εκπαιδευτικού, Διδασκαλία φιλολογικών με ΤΠΕ, Διδασκαλία μαθηματικών με ΤΠΕ

Κουστριάβα, Ε. (2013). Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων με πρόβλημα όρασης με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41134)

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης, Υποστηρικτική τεχνολογία, Εκπαίδευση στον κώδικα Braille, Εκπαίδευση στην κινητικότητα και τον προσανατολισμό, Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης

2012

Ταψής, Ν. (2012). Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης: η χρήση εικονικών κόσμων στην ηλεκτρονική μάθηση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/29103)

Λέξεις κλειδιά: Τρισδιάστατο εικονικό μαθησιακό περιβάλλον, Εικονικοί κόσμοι, Κοινωνική παρουσία, Συμπαρουσία, Αλληλεπίδραση, Αντιληπτή μάθηση, Ικανοποίηση, Εκπαιδευτικό πείραμα

Σελίδες