Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2020

Κανδρούδη, Μ. (2020). Αξιοποίηση αισθητήρων κίνησης για τη διδασκαλία Φ.Ε. στο δημοτικό, μέσω της προσέγγισης μάθησης μέσω παιχνιδιών (game based learning) (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47446). 

Λέξεις κλειδιά: Μάθηση μέσω ψηφιακών παιχνιδιών, Αισθητήρας κίνησης Microsoft Kinect

Λιοδάκη, Ν. (2020). Παράγοντες συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση: στάσεις, λόγοι και εμπόδια για τη συμμετοχή εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47431). 

Λέξεις κλειδιά: Συμμετοχή εργαζομένων, Δια βίου εκπαίδευση

Παυλίδου, Ι. (2020). Μεταμορφώνοντας χώρους μουσικής εκπαίδευσης μέσα από σωματοποιημένες διακαλλιτεχνικές πρακτικές σε ευάλωτες κοινότητες (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47400). 

Λέξεις κλειδιά: Μουσική εκπαίδευση, Σωματοποίηση, Διακαλλιτεχνικότητα, Κοινοτικές καλλιτεχνικές πρακτικές, Ευάλωτες κοινότητες

Μαργαρίτη, Α. (2020). Ο ρόλος των εθνικών προσχολικών αναλυτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση κριτικά σκεπτόμενων ενεργών πολιτών: οι περιπτώσεις της Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας, Σουηδίας και Φινλανδίας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47566). 

Λέξεις κλειδιά: Εθνικό προσχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, Κριτική σκέψη, Πτυχές της ιδιότητας του ενεργού πολίτη

Βαβίτσας, Θ. (2020). Κριτική θεωρία και διαπολιτισμικότητα: κριτική θεώρηση και επιστημολογική οριοθέτηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47605). 

Λέξεις κλειδιά: Κριτική θεωρία, Διαπολιτισμικότητα, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Κριτική διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μονιούδη, Μ. (2020). Η φιλοσοφική διάσταση της κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47571). 

Λέξεις κλειδιά: Κριτική σκέψη, Φιλοσοφία, Εκπαίδευση

Κούκης, Ν. (2020). Τα μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: μελέτη παραγόντων σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47633). 

Λέξεις κλειδιά: Μαζικό ανοικτό ηλεκτρονικό μάθημα, Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, Ηλεκτρονική μάθηση

Γαργανουράκης, Β. (2020). Τα χαρακτηριστικά της σχολικής φήμης στην ελληνική δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47630). 

Λέξεις κλειδιά: Μηχανισμοί αγοράς στην εκπαίδευση, Υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σχολική φήμη, Γονεϊκή επιλογή σχολείου, Χαρακτηριστικά σχολικής φήμης, Συγκρότηση της σχολικής φήμης, Διαμόρφωση της σχολικής φήμης, Μεταβολή σχολικής φήμης

Λάμπρου, Δ. (2020). Η διδακτική της διαγλωσσικής μετάφρασης στον ελληνόφωνο χώρο: ιστορική και συγχρονική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών, το προφίλ των διδασκόντων και οι διδακτικές προσεγγίσεις στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47589). 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική της μετάφρασης, Εκπαίδευση μεταφραστών, Κατάρτιση μεταφραστών, Διδάσκων/-ουσα μετάφραση, Προσεγγίσεις διδακτικής της μετάφρασης

Γιαννάτη, Ε. (2020). Εφημερίς των Κυριών (1887-1917): αναπαραστάσεις και επαναπροσδιορισμοί γυναικείων ταυτοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο χώρο: απόψεις διδασκαλισσών για τη γυναικεία εργασία (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/47676). 

Λέξεις κλειδιά: Γυναικεία εκπαίδευση, Ταυτότητες φύλου, Γυναικεία έντυπα, Γυναικεία εργασία, Καλλιρρόη Παρρέν, Φεμινισμός, Δασκάλες

Σελίδες