Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2010

Αδακτύλου, Ν. (2010). Σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή και διαμορφωτική αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης για τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και τις εφαρμογές της (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28935)

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, Δορυφορική τηλεπισκόπηση, Μεικτή μάθηση, Διαχείριση μαθήματος, Αξιολόγηση, Διαμορφωτική αξιολόγηση, Δείκτες, Συνεργατική μάθηση

2009

Τράπκου, Χ. (2009). Η φιλοσοφία της παιδείας κατά τον Richard Stanley Peters (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/17422)

Λέξεις κλειδιά: Παιδεία, Γνωσιοθεωρητική έκφανση της παιδείας, Ηθικοκοινωνική έκφανση της παιδείας, Διαδικασία αυτογνωσίας, Ελευθερία σκέψης και παιδεία, Υπερβατολογική σκέψη του Peters

Περακάκη, Ε. (2009). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η κριτική διδασκαλία (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27945)

Λέξεις κλειδιά: Κριτική σκέψη, Κριτική διδασκαλία, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Δημιουργική σκέψη, Μουσική, Μάθημα της μουσικής, Μουσική μάθηση, Διδασκαλία της μουσικής, Μεταγνώση

Πανδής, Π. (2009). Δια βίου μάθηση: Μια συγκριτική μελέτη πολιτικών και πρακτικών στο παράδειγμα Ελλάδας και Ιρλανδίας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26263)

Λέξεις κλειδιά: Δια βίου μάθηση, Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαίδευση ενηλίκων, Ευρωπαϊκή διάσταση, Κοινωνία της γνώσης, Ευρώπη της γνώσης, Ενεργός πολίτης, Κοινωνική ενσωμάτωση, Απασχολησιμότητα

Ανυφαντή, Γ. (2009). Το επιστημονικό και τεχνολογικό μουσείο ως " κείμενο ": εκπαιδευτική και επικοινωνιακή ανάλυση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27378)

Λέξεις κλειδιά: Μουσείο, Επιστημονικό μουσείο, Επιστημονικό κέντρο, Επιστημονικό έκθεμα, Κοινωνική σημειωτική, Παιδαγωγικές πρακτικές, Θεωρία πολιτισμικών κωδίκων, Κοινωνιολογία εκπαίδευσης

Πεδιαδίτης, Α. (2009). Η εκπαιδευτική έρευνα ως αντικείμενο μελέτης και ως πεδίο κοινωνικών αναπαραστάσεων του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/18783)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτική έρευνα, Εκπαιδευτικοί ερευνητές, Επαγγελματική ανάπτυξη, Κοινωνικές αναπαραστάσεις, Έρευνα, Δράση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Σχολική κουλτούρα

Μακρή, Α. (2009). Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων συνεργασίας κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε συμβατικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26330)

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Ασύγχρονη επικοινωνία, Συμμετοχικός ιστός, Αναστοχασμός, Διάδραση, Συνεργασία, Εκπαιδευτική τεχνολογία

Φράγκου, Ό. (2009). Η μαθησιακή διαδικασία κατά την επεξεργασία κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας σε διδακτικό περιβάλλον που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27816)

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Τεχνολογικά υποστηριζόμενη γλωσσική εκμάθηση, Αρχαία ελληνική, Μαθησιακή διαδικασία, Γλωσσική καθοδήγηση, Ανοιχτά υπολογιστικά εργαλεία, Επεξεργασία κειμένου, Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, Έρευνα σχεδιασμού

Μπουραντάς, Ό. (2009). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση: η αξιολόγηση και η ανάλυση εκπαιδευτικού λογισμικού για το γλωσσικό μάθημα (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19026)

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ΤΠΕ, Εκπαίδευση, Γλώσσα

Τσιβάς, Α. (2009). Διδακτική της ιστορίας: η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης των παιδιών σε συμβατικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/20560).

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ιστορία, Διδακτική ιστορίας, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, ΤΠΕ

Σελίδες