Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2015

Μυρωνάκη, Φ. (2015). Ο δάσκαλος ως σκηνοθέτης - ο σκηνοθέτης ως δάσκαλος: από την διδασκαλία στη σκηνοθεσία και αντίστροφα (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42466). 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία; Σκηνοθεσία; Δημιουργική δραστηριότητα, Δάσκαλος

Μανωλάς, Μ. (2015). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41675). 

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαιδευτική πλατφόρμα, Γνωστική μαθητεία, Ικανοποίηση και διερεύνηση αναγκών, Παρακίνηση, Συρρύθμιση συμπεριφοράς, Αποδοτικότητα προγράμματος

Σμυρνάκη, Μ. (2015). Οικογενειακοί-σχολικοί παράγοντες που σχετίζονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού σχολείου και η διαχείρισή τους στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου: το παράδειγμα μιας ημιαστικής περιοχής της Κρήτης (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/36679).

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών, Πλαίσιο οικογένειας και δημοτικού σχολείου, Κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη μαθητών, Στάση γονέων και δασκάλου, Λειτουργία οικογένειας και σχολικής τάξης, Πρακτικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς, Αποτελεσματικότητα γονεϊκών και εκπαιδευτικών πρακτικών

Μαλέτσκος, Α. (2015). Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35986). 

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, Δημοτικό σχολείο, Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, Έρευνα δράσης

Τάντση, Α. (2015). Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Γ3) στη Β/θμια Εκπαίδευση: μαθητές - τριες με μητρική γλώσσα (Γ1) άλλη από την Ελληνική (Γ2). Χαρακτηριστικά και δυνατότητες εκμάθησης σ' ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον: απόψεις εκπαιδευτικών και συμπεριφορές μαθητών τάξεων ξένης και ελληνικής γλώσσας (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35264).

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, Πρώτη ξένη γλώσσα, Δεύτερη ξένη γλώσσα, Δίγλωσσος, Παρατηρήσεις τάξεων, Απόψεις εκπαιδευτικών

2014

Σταράκης, Ι. (2014). Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας διδακτικής ακολουθίας για φαινόμενα που συνδέονται με τις σχετικές κινήσεις ήλιου-γης-σελήνης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42089)

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική αστρονομία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Σχετικές κινήσεις Ήλίου - Γής - Σελήνης, Διδακτική ακολουθία διδασκαλίας και μάθησης, Διδακτικό πείραμα, Φαινόμενη κίνηση Ηλίου, Φαινόμενη κίνηση σελήνης, Εναλλαγή των εποχών

Γιαννημάρα, Ε. (2014). Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames στη διδασκαλία των εικαστικών στην ΣΤ΄ τάξη του ελληνικού δημοτικού (Διδακτορική Διατριβή, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/38734)

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διαδικτυακά παιχνίδια, Gettygames, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Εικαστικά δημοτικού, Mαθησιακό περιβάλλον, Aνώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης

Μπιμπούδη, Μ. (2014). Εκπαιδευτικές εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: τα εκπαιδευτικά, γνωσιακά πρότυπα των κλιματικών αλλαγών - λογισμικό (πρότυπο λογισμικό εφαρμογής - αξιολόγηση - προτάσεις) (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/40377)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, Μοντελοποιήσεις, Προσομοίωση, Κλιματική αλλαγή, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ευφραιμίδου, Σ. (2014). Συνεργασία και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής μέσα σε διαδικτυακές επαγγελματικές κοινότητες μάθησης (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/38455)

Λέξεις κλειδιά: Συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, Διαδικτυακές κοινότητες μάθησης, Συμπεριληπτική εκπαίδευση, Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, Συνεργασία μέσω διαδικτύου, Μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα, Μάθηση βασισμένη σε μελέτες περιπτώσεων, Υποστηριζόμενη από υπολογιστή συνεργατική μάθηση

Καλογερία, Ε. (2014). Διδακτικοί σχεδιασμοί καθηγητών μαθηματικών σε επιμορφωτικά πλαίσια με αντικείμενο την παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37900

Λέξεις κλειδιά: Διδακτικός σχεδιασμός, Επιμορφωτικά πλαίσια, Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Ψηφιακά εργαλεία, Καθηγητές μαθηματικών, Εκπαιδευτικοί, Μαθηματικά

Σελίδες