Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2021

Κόλλα, Ε. (2021). Στοιχειώδη βήματα της οικονομικής εκπαίδευσης στο νεοελληνικό κράτος: η α' δημόσια Εμπορική Σχολή Αθηνών (1901-1964) (Διδακτορική Διατριβή, Ιόνιο Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50221). 

Λέξεις κλειδιά: Εμπορική Εκπαίδευση, Εμπορική Σχολή, Οικονομική Εκπαίδευση

Μπέκος, Ν. (2021). Ο γραμματισμός στις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49718). 

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα σπουδών στις ΤΠΕ, Γραμματισμός στις ΤΠΕ, Χρήση ΤΠΕ, Αναλυτικά προγράμματα, Παιδαγωγικές θεωρήσεις εκπαιδευτικών, Παιδαγωγικές πεποιθήσεις εκπαιδευτικών, Μικτές μέθοδοι έρευνας, Πρακτικές εκπαιδευτικών, Αντιλήψεις εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Παπανικολάου, Β. (2021). Θεσμικός εκδημοκρατισμός του σύγχρονου πανεπιστημίου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50172). 

Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατία, Δείκτες Μέτρησης, Αυτονομία, Παιδαγωγική, Λογοδοσία

Σαββίδου, Ι. (2021). Η οπτική της κοινωνικής ανασυγκρότησης για το αναλυτικό πρόγραμμα και ο κριτικός γραμματισμός: μια διδακτική πρόταση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49812). 

Λέξεις κλειδιά: Κριτικός γραμματισμός, Έρευνα δράσης, Κοινωνικές Επιστήμες, Αναλυτικό πρόγραμμα

Γεωργιάδου, Ι. (2021). Διερεύνηση της ποιότητας υπηρεσιών ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και η σχέση της με την ποιότητα ζωής μαθητών με νοητική αναπηρία (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50175). 

Λέξεις κλειδιά: Ανάπτυξη κλίμακας, Ποιότητα υπηρεσιών, Ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, Υποκειμενική ποιότητα ζωής, Ποιότητα ζωής μαθητών, Αυτοπροσδιορισμός, Συμμετοχική έρευνα

Ζαγκότας, Β. (2021). Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου ως προς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και δυνατότητες αντιστάθμισής τους (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50131). 

Λέξεις κλειδιά: Ρίσκο, Διδακτική μεθοδολογία, Διδακτικός σχεδιασμός, Ανάλυση ρίσκου, Διαχείριση ρίσκου, Αντίληψη ρίσκου, Ρίσκο στη διδασκαλία, Λήψη αποφάσεων επί της διδασκαλίας

Κεσιμίδη, Γ. (2021). Μορφές αξιολόγησης της μαθησιακής προόδου στο πεδίο της εικαστικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: διερευνώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50119). 

Λέξεις κλειδιά: Εικαστική αγωγή, Αξιολόγηση της μαθησιακής προόδου, Στάσεις εκπαιδευτικών, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τσουρέλη, Δ. (2021). Ο ρόλος του πλαισίου της οικογένειας και των γονιών στη μάθηση των μαθηματικών: μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ενασχόληση των γονέων και οι επιπτώσεις αυτής (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50049). 

Λέξεις κλειδιά: Παροχή γονικής βοήθειας, Μαθηματική επίδοση, Γονείς - μαθητές, Συχνότητα και χρόνος βοήθειας

Αργιανά, Φ. (2021). Το παράδοξο του σκοτεινού ουρανού: ενα κοσμολογικό ιστορικό και εκπαιδευτικό αίνιγμα: μια νέα εκπαιδευτική πρόταση (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50050). 

Λέξεις κλειδιά: Κοσμολογία, Παράδοξο του σκοτεινού ουρανού, Παράδοξο του Olbers, Εκπαίδευση, Ιστορία κοσμολογίας

Πατλακίδης, Κ. (2021). Σχεδιασμός και οργάνωση περιεχομένου προγράμματος εκπαιδευτών ενηλίκων και διδασκαλία εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών, με βάση την παιδαγωγική θεωρία του Πάουλο Φρέιρε (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49983). 

Λέξεις κλειδιά: Παιδαγωγική θεωρία του Πάουλο Φρέιρε, Πρόγραμμα εκπαιδευτών ενηλίκων, Διδασκαλία εκπαιδευτών

Σελίδες