Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2016

Παπακώστα, Κ. (2016). Σχολικά εγχειρίδια και αρχαιολογικές αφηγήσεις: η κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα (1952–2010) (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37776). 

Λέξεις κλειδιά: Αρχαιολογικές αφηγήσεις, Μελέτη σχολικών εγχειριδίων, Ιστορική εκπαίδευση, Κριτική ανάλυση λόγου, Εθνική ταυτότητα, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Βουρλιάς, Κ. (2016). Η διδασκαλία της φυσικής μέσα από αθλητικές δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική  Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37633). 

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική της φυσικής, Φυσική και αθλητισμός, Πειράματα στο προαύλιο, Ενδιαφέρον των μαθητών για τη Φυσική, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Κωστή, Α. (2016). Η δραματική τέχνη στην εκπαίδευση ως μέσο για την καλλιέργεια ιστορικής ενσυναίσθησης σε μαθητές γυμνασίου (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/37390). 

Λέξεις κλειδιά: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση, Ιστορία, Ενσυναίσθηση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2015

Ποταμιάς, Γ. (2015). Πολυτροπικός εγγραμματισμός στο μάθημα της ιστορίας της Δ’ τάξης του δημοτικού σχολείου (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42874). 

Λέξεις κλειδιά: Πολυτροπικότητα, Ιστορία, Εκπαίδευση, Παιδαγωγική, Οπτικός εγραμματισμός, Πολυτροπικός εγγραμματισμός, Επικοινωνία, Διδακτική της ιστορίας, Πολυτροπική ανάλυση, Ανάλυση περιεχομένου, Πολυεπίπεδη ανάλυση, Ενταξιμότητα, Αποτελεσματική επικοινωνία, Αποτελεσματική διδασκαλία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μυρωνάκη, Φ. (2015). Ο δάσκαλος ως σκηνοθέτης - ο σκηνοθέτης ως δάσκαλος: από την διδασκαλία στη σκηνοθεσία και αντίστροφα (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42466). 

Λέξεις κλειδιά: Διδασκαλία; Σκηνοθεσία; Δημιουργική δραστηριότητα, Δάσκαλος

Μανωλάς, Μ. (2015). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες (Διδακτορική  Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/41675). 

Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων, Εκπαιδευτική πλατφόρμα, Γνωστική μαθητεία, Ικανοποίηση και διερεύνηση αναγκών, Παρακίνηση, Συρρύθμιση συμπεριφοράς, Αποδοτικότητα προγράμματος

Σμυρνάκη, Μ. (2015). Οικογενειακοί-σχολικοί παράγοντες που σχετίζονται με τα προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών δημοτικού σχολείου και η διαχείρισή τους στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου: το παράδειγμα μιας ημιαστικής περιοχής της Κρήτης (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/36679).

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών, Πλαίσιο οικογένειας και δημοτικού σχολείου, Κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης, Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη μαθητών, Στάση γονέων και δασκάλου, Λειτουργία οικογένειας και σχολικής τάξης, Πρακτικές διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς, Αποτελεσματικότητα γονεϊκών και εκπαιδευτικών πρακτικών

Μαλέτσκος, Α. (2015). Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35986). 

Λέξεις κλειδιά: Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας, Δημοτικό σχολείο, Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, Έρευνα δράσης

Τάντση, Α. (2015). Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Γ3) στη Β/θμια Εκπαίδευση: μαθητές - τριες με μητρική γλώσσα (Γ1) άλλη από την Ελληνική (Γ2). Χαρακτηριστικά και δυνατότητες εκμάθησης σ' ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον: απόψεις εκπαιδευτικών και συμπεριφορές μαθητών τάξεων ξένης και ελληνικής γλώσσας (Διδακτορική  Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35264).

Λέξεις κλειδιά: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, Πρώτη ξένη γλώσσα, Δεύτερη ξένη γλώσσα, Δίγλωσσος, Παρατηρήσεις τάξεων, Απόψεις εκπαιδευτικών

2014

Σταράκης, Ι. (2014). Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες: ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση μιας διδακτικής ακολουθίας για φαινόμενα που συνδέονται με τις σχετικές κινήσεις ήλιου-γης-σελήνης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42089)

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική αστρονομία, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Σχετικές κινήσεις Ήλίου - Γής - Σελήνης, Διδακτική ακολουθία διδασκαλίας και μάθησης, Διδακτικό πείραμα, Φαινόμενη κίνηση Ηλίου, Φαινόμενη κίνηση σελήνης, Εναλλαγή των εποχών

Σελίδες