Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2021

Λυτσιούση, Σ. (2021). Απόψεις εκπαιδευτικών και μελλοντικών εκπαιδευτικών σε σχέση με τη διαχείριση της θρησκευτικής ετερότητας στο σχολικό χώρο και την προσέγγιση της προσευχής ως στοιχείο εθνικής διαπαιδαγώγησης (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49285). 

Λέξεις κλειδιά: Θρησκευτική εκπαίδευση, Διαχείριση θρησκευτικής ετερότητας, Προσευχή, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, Ερμηνευτική προσέγγιση

Παπανικολάου, Ν. (2021). Πολιτική κοινωνικοποίηση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49407). 

Λέξεις κλειδιά: Πολιτική κοινωνικοποιήση, Μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Κομπιάδου, Ε. (2021). Κείμενα ταυτότητας και ερευνητικές προσεγγίσεις τους στο νηπιαγωγείο (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49284). 

Λέξεις κλειδιά: Κείμενα ταυτότητας, Έρευνα δράσης, Προσχολική εκπαίδευση, Θεατροπαιδαγωγική

Σέγκλια, Μ. (2021). Διερεύνηση της διαγλωσσικής μεταφοράς δεξιοτήτων από τη δεύτερη\ξένη γλώσσα στην πρώτη μέσα από πρόγραμμα παρέμβασης στην δεύτερη γλώσσα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49231). 

Λέξεις κλειδιά: Διαγλωσσική μεταφορά, Μαθησιακές δυσκολίες

Σουβλίδη, Μ. (2021). Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των διασκευασμένων κειμένων των γλωσσικών εγχειριδίων της Στ' τάξης του Δημοτικού σχολείου στη βάση της πολιτικής ορθότητας (Διδακτορική Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49313). 

Λέξεις κλειδιά: Διασκευή, Πολιτική ορθότητα, Κριτικός γραμματισμός

Κεχαΐδου, Μ. (2021). Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό (Διδακτορική Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49134). 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακό αποθετήριο, Μαθησιακά αντικείμενα, ΤΠΕ, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εκπαιδευτικό υλικό, Μεταδεδομένα, LOM, Κάστανος, Κάστανος Θεόδωρος (1886-1932)

Τραγαζίκης, Π. (2021). Αφηγηματικά και λειτουργικά μοτίβα και συμμετοχικός σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών για την αειφορική διαχείριση δημόσιου χώρου (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49144). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, Αφηγηματικά μοτίβα, Λειτουργικά σχεδιαστικά μοτίβα, Αειφορική διαχείριση δημόσιου χώρου, Μάθηση βασισμένη στα ψηφιακά παιχνίδια, Συμμετοχικός σχεδιασμός, Μάθηση με φορητές συσκευές

Τσαμπαλάς, Ε. (2021). Ο ρόλος της φωνολογικής ενημερότητας και της εργαζόμενης μνήμης στην εκμάθηση της ανάγνωσης μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες, σε δίγλωσσο περιβάλλον (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/48752). 

Λέξεις κλειδιά: Φωνολογική ενημερότητα, Εργαζόμενη μνήμη, Μαθησιακές δυσκολίες, Ανάγνωση, Διγλωσσία

Μαΐδου, Α. (2021). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης στο σύγχρονο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49139). 

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, Διδακτικές παρεμβάσεις, Eπεκτατικός μαθησιακός κύκλος, Σπίτια, Το σπίτι του Σωκράτη

Μπρισίμης, Ε. (2021). Το περιεχόμενο και οι παράγοντες διαμόρφωσης της αυτό-ομιλίας των μαθητών/τριων στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49109).  

Λέξεις κλειδιά: Φυσική αγωγή, Αυτο-ομιλία, Κλίμα παρακίνησης, Βασικές ψυχολογικές ανάγκες, Ενδυναμωτικό/αποδυναμωτικό κλίμα, Θεωρία αυτοπροσδιορισμού

Σελίδες