Διδακτορικές Διατριβές

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Μέχρι στιγμής στο ΕΑΔΔ συγκεντρώνονται 43.557 διατριβές. Το περιεχόμενο 1877 διατριβών εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο της Εκπαίδευσης.
Περισσότερα


2010

Κυριάκου, Α. (2010). Οι επαγγελματικές φιλοδοξίες και ο οικογενειακός προσανατολισμός των μαθητριών και μαθητών της Β' τάξεως λυκείου από αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27987)

Λέξεις κλειδιά: Αγροτικές περιοχές, Αστικές περιοχές, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Επαγγελματικές φιλοδοξίες, Οικογενειακός προσανατολισμός, Ρόλος του φύλου, Παράδοση και φύλο, Αφοσίωση στην οικογένεια, Αφοσίωση στην εργασία, Εξισορρόπηση οικογενειακών και εργασιακών ρόλων, Κοινωνικός κονστρουξιονισμός

Ζωγράφου - Τσαντάκη, Μ. (2010). Λαογραφικά μουσεία Κεντρικής Μακεδονίας: αξιοποίηση λαογραφικών συλλογών για προσχολικές και σχολικές ομάδες παιδιών (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19170)

Λέξεις κλειδιά: Εκπαίδευση, Λαογραφικές συλλογές, Μουσεία, Σχολεία, Πολιτισμός, Λαϊκός πολιτισμός, Διδακτική αξιοποίηση, Εκπαιδευτικοί, Νήπια, Μαθητές

Ανδρουλακάκης, Ν. (2010). Διαλειτουργικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων στά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28811)

Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, Διαλειτουργικότητα, Εκπαίδευση ενηλίκων

Χρονάκη, Ά. (2010). Η συμβολή της ανάγνωσης μυθιστορημάτων στη διαμόρφωση της υποκειμενικότητας των εφήβων (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28848)

Λέξεις κλειδιά: Συγκρότηση υποκειμενικότητας, Ταυτότητα, Ανάγνωση μυθιστορημάτων, Αναγνωστική ανταπόκριση, Ομάδες ανάγνωσης, Εθνογραφική έρευνα, Παιδική εφηβική λογοτεχνία, Έφηβοι αναγνώστες

Πατριαρχέας, Κ. (2010). Ποιότητα και εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα μέσων ασύγχρονης εκπαίδευσης από απόσταση, βασισμένη σε μοντελοποίηση με τυπική γλώσσα (Διδακτορική Διατριβή, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26016)

Λέξεις κλειδιά: Γλώσσες, Τυπικές, Μοντελοποίηση, Τεχνητή νοημοσύνη, Αλγόριθμοι, Ασύγχρονα μέσα εκπαίδευσης από απόσταση, Γνωστικές θεωρίες, Κατηγοριοποίηση κειμένων, Εξόρυξη δεδομένων, Αυτόματα συστήματα, Μεταγνωστικές θεωρίες, Μέθοδος Naive Bayes, K-πιο κοντινός γείτονας (αλγόριθμος), Αλγόριθμος WINNOW, Αλγόριθμος AdaBoost

Δαρβούδης, Α. (2010). Κατ' οίκον εργασίες και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26811)

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακές δυσκολίες, Μαθησιακά προβλήματα, Κατ' οίκον εργασίες, Μελέτη στο σπίτι, Δεξιότητες μελέτης, Εμπλοκή γονέων, Συνεργασία σχολείου οικογένειας, Τμήμα ένταξης

Αδακτύλου, Ν. (2010). Σχεδιασμός, πιλοτική εφαρμογή και διαμορφωτική αξιολόγηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης για τη δορυφορική τηλεπισκόπηση και τις εφαρμογές της (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28935)

Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, Δορυφορική τηλεπισκόπηση, Μεικτή μάθηση, Διαχείριση μαθήματος, Αξιολόγηση, Διαμορφωτική αξιολόγηση, Δείκτες, Συνεργατική μάθηση

2009

Τράπκου, Χ. (2009). Η φιλοσοφία της παιδείας κατά τον Richard Stanley Peters (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/17422)

Λέξεις κλειδιά: Παιδεία, Γνωσιοθεωρητική έκφανση της παιδείας, Ηθικοκοινωνική έκφανση της παιδείας, Διαδικασία αυτογνωσίας, Ελευθερία σκέψης και παιδεία, Υπερβατολογική σκέψη του Peters

Περακάκη, Ε. (2009). Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και το μάθημα της μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: η κριτική διδασκαλία (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/27945)

Λέξεις κλειδιά: Κριτική σκέψη, Κριτική διδασκαλία, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Δημιουργική σκέψη, Μουσική, Μάθημα της μουσικής, Μουσική μάθηση, Διδασκαλία της μουσικής, Μεταγνώση

Πανδής, Π. (2009). Δια βίου μάθηση: Μια συγκριτική μελέτη πολιτικών και πρακτικών στο παράδειγμα Ελλάδας και Ιρλανδίας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26263)

Λέξεις κλειδιά: Δια βίου μάθηση, Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαίδευση ενηλίκων, Ευρωπαϊκή διάσταση, Κοινωνία της γνώσης, Ευρώπη της γνώσης, Ενεργός πολίτης, Κοινωνική ενσωμάτωση, Απασχολησιμότητα

Σελίδες