Δια βίου μάθηση

Η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην τοπική κοινωνία: προτάσεις ανοικτής & εξ αποστάσεως μάθησης

Παζιώνη-Καλλή, Κ. (2013). Η ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην τοπική κοινωνία: προτάσεις ανοικτής & εξ αποστάσεως μάθησης. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/559

Δια βίου μάθηση: Μια συγκριτική μελέτη πολιτικών και πρακτικών στο παράδειγμα Ελλάδας και Ιρλανδίας

Πανδής, Π. (2009). Δια βίου μάθηση: Μια συγκριτική μελέτη πολιτικών και πρακτικών στο παράδειγμα Ελλάδας και Ιρλανδίας (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/26263)

Εγγραφή στο RSS - Δια βίου μάθηση