Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Ανάπτυξη εννοιολογικού ολιστικού μοντέλου για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο

Λαγού, Α. (2021). Ανάπτυξη εννοιολογικού ολιστικού μοντέλου για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/50243). 

Εγγραφή στο RSS - Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)