Τυχερά παιχνίδια και Μαθηματικά

Το ψηφιακό σενάριο μπορεί να αποτελέσει μια συμπληρωματική διδασκαλία τριών ωρών για τις πιθανότητες, τη σχέση τους με τα τυχερά παιχνίδια και γιατί αυτά μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα. Με τη βοήθεια διαδραστικού υλικού γίνεται προσπάθεια να τονιστεί τόσο η μαθηματική ερμηνεία των τυχερών παιχνιδιών, όσο και η αρνητική επιρροή τους στη ζωή ενός ανθρώπου αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.

Το παρόν ψηφιακό σενάριο αποτελείται από τις εξής φάσεις : 

Θεματική ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Γ´ Γενικού Λυκείου