Τα απειλούμενα ζώα της Ελλάδας

Ένα είδος θεωρείται απειλούμενο όταν αντιμετωπίζει εξαιρετικά υψηλό ή υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό του χώρο στο άμεσο ή στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας που εξέδωσε η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία το 2009, από τα 422 σπονδυλωτών που αξιολογήθηκαν, τα 171 (40,5%) εντάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου ενώ άλλα 41 είδη θεωρήθηκαν ως σχεδόν απειλούμενα. Αν δούμε ειδικότερα τις διάφορες κατηγορίες των σπονδυλωτών (ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και θηλαστικά), παρατηρούμε ότι η πλέον απειλούμενη ομάδα είναι τα ψάρια του γλυκού νερού, από τα οποία σε κατηγορία κινδύνου εντάσσεται το 37,4% του συνόλου των ειδών που απαντούν στην Ελλάδα, ενώ διαπιστώνονται και τοπικές εξαφανίσεις. Ακολουθούν τα αμφίβια, με το 27,27% του συνόλου των ειδών που απαντώνται στην Ελλάδα να εντάσσεται σε μία από τις τρεις κατηγορίες κινδύνου. Τα πουλιά, ως πιο πολυπληθής ομάδα, εμφανίζουν τον υψηλότερο αριθμό ειδών ανά κατηγορία. Όσον αφορά τα ψάρια της θάλασσας, όπως φαίνεται και από το πολύ χαμηλό ποσοστό των ειδών που αξιολογήθηκαν, οι γνώσεις μας για την πληθυσμιακή κατάσταση και αφθονία σε επίπεδο είδους είναι πολύ περιορισμένες. Όσον αφορά τα ασπόνδυλα, από τα 591 είδη που αξιολογήθηκαν, τα 297 (50,25%) εντάχθηκαν σε κατηγορία κινδύνου.

Θεματική ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Α' Δημοτικού