Συνεργασία του ΕΚΤ με το ΙΤΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας και της ανάδειξης του έργου των ελληνικών βιβλιοθηκών

03.01.2023

Μία σύγχρονη, τεχνολογικά πολυεπίπεδη και ευέλικτη διαδικτυακή εφαρμογή που θα αναβαθμίσει το υφιστάμενο περιβάλλον "Ροές & Λειτουργίες" της υπηρεσίας openABEKT, που παρέχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) στην κοινότητα των βιβλιοθηκών αλλά και στο δίκτυο των φορέων της επιστήμης και του πολιτισμού, αναπτύσσει το Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΤΕ).

Η υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου και λειτουργιών βιβλιοθήκης openABEKT που αποτελεί τη μετεξέλιξη του λογισμικού ABEKT που το ΕΚΤ αναπτύσσει από το 1986, έχει αναπτυχθεί με το μοντέλο “Software as a Service” και αποτελείται από τρία περιβάλλοντα που διαλειτουργούν μεταξύ τους.

Το περιβάλλον "Κατάλογος" απευθύνεται μόνο στους πιστοποιημένους χρήστες ενός φορέα και μέσω αυτού πραγματοποιείται η τεκμηρίωση (καταλογογράφηση) και η διαχείριση των συλλογών και του περιεχόμενου ενός φορέα. Το περιβάλλον "Ροές και Λειτουργίες" είναι προσβάσιμο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες ενός φορέα και μέσω αυτού εκτελούνται εργασίες που αφορούν τη διαχείριση των μελών μιας βιβλιοθήκης, τις συναλλαγές τους με τον φορέα, την παραγγελία αντιτύπων και τευχών, την αποστολή ενημερώσεων, την εξαγωγή αναφορών και στατιστικών κ.α. Τέλος, στο δημόσια προσβάσιμο περιβάλλον "Ανακάλυψη" παρουσιάζονται όλες οι διαθέσιμες συλλογές του φορέα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/28236.