Προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου Crowdfunding στην σχολική τάξη για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και την σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα

Μαουτσίδου, Μ., Πετσάβας, Π., & Ζαχαράτου, Π. (2018). Προσαρμογή του οικονομικού μοντέλου Crowdfunding στην σχολική τάξη για την αναβάθμιση του σχολικού χώρου και την σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα. Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ‘Χώροι για το Παιδί ή Χώροι του Παιδιού; Όταν η συνθήκη αγωγής και εκπαίδευσης τέμνεται με την καθημερινότητα της πόλης’, Θεσσαλονίκη. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/childspace/article/view/1443.

Κατηγορία: 
Εισηγήσεις σε Συνέδρια
Έτος: 
2018