Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση: πτυχές της ζωής στο Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών

Ταυτότητα σεναρίου

Τάξη: Β΄ Γυμνασίου/ σύνολο μαθητών: 24-27 (ενδεικτικά) / Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή ιστορία

Σύνδεση με αναλυτικό πρόγραμμα-διδακτική ενότητα: οι αντίστοιχες ενότητες του σχολικού βιβλίου (6 ενότητες: 4.1.2, 4.1.3., 4.2.1., 5.1., 5.3., 5.4.)

Προβλεπόμενος χρόνος: 6 διδακτικές ώρες

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Β´ Γυμνασίου