Γραμματισμός στην ξένη γλώσσα μέσω της αξιοποίησης των εικαστικών τεχνών: σχεδιάζοντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές/ήτριες της Στ' δημοτικού θεμελιωμένο στην πρόταση των κριτικών [πολυ]γραμματισμών

Εμμανουηλίδου, Μ. (2021). Γραμματισμός στην ξένη γλώσσα μέσω της αξιοποίησης των εικαστικών τεχνών: σχεδιάζοντας ένα αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε μαθητές/ήτριες της Στ' δημοτικού θεμελιωμένο στην πρόταση των κριτικών [πολυ]γραμματισμών (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/49721). 

Κατηγορία: 
Διδακτορικές Διατριβές
Έτος: 
2021