Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (DigCompOrg) διαθέσιμο στα ελληνικά

09.05.2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου δημοσιεύουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (The European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations - DigCompOrg) στην ελληνική γλώσσα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

To πλαίσιο αναφοράς DigCompOrg φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, στόχος του DigCompOrg είναι να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση δράσεων για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Η έκδοση «Προωθώντας την Αποτελεσματική Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή – Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών» αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης "Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations". Η έκδοση αποτελεί μια επιστημονική έκθεση για διαμόρφωση πολιτικής του Κοινού Κέντρου Ερευνών, της εσωτερικής επιστημονικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/29025