Οι προσαρμογές των οργανισμών

Τον σενάριο στηρίζεται στις γνωστικές θεωρίες και συγκεκριμένα στον εποικοδομισμό του Piaget καθώς καλείται ο μαθητής να διερευνήσει το θέμα ώστε να οικοδομήσει τη νέα γνώση αυτενεργώντας. Εφαρμόζεται επίσης η ανακαλυπτική μέθοδος καθώς πρέπει να αλληλεπιδράσει με το εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να προσεγγίσει το θέμα.

Θεματική ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
ΣΤ´ Δημοτικού