Η έντεχνη ελληνική μουσική στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα

Η θεωρητική προσέγγιση του σεναρίου βασίζεται στη μάθηση μέσω της καθοδηγούμενης διερεύνησης και ανακάλυψης και θα εφαρμοστεί η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Το σενάριο θα εκταθεί – υπό τη μορφή διδακτικής ενότητας – σε 6 διδακτικές ώρες, οι οποίες θα επιμεριστούν στα διδακτικά αντικείμενα και θα οδηγήσουν σε ένα τελικό προϊόν που θα περιλαμβάνει την κατασκευή πολυτροπικού κειμένου, το οποίο θα παρουσιάζει τη ζωή και το έργο των σημαντικότερων Ελλήνων συνθετών της προς μελέτη περιόδου, παράλληλα με τις ιστορικο-πολιτικές εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο.

Θεματική ενότητα: 
Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Γ´ Γυμνασίου